Sklep internetowy

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.seepoint.pl, prowadzony jest przez Seepoint Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, adres: ul.I Brygady Leginów 15, 72-100 Goleniów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000266387, z kapitałem w wysokości: 450 000PLN, NIP PL 852 249 23 25, REGON 320258475.

§ 1. Postanowienia ogólne

Pojęcia używane w regulaminie:

1. Sprzedający – Seepoint Sp. z o. o., prowadzący sprzedaż towarów oferowanych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.sklep.seepoint.pl;

2. Kupujący – podmiot dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl Kupującym może być przy tym zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca w charakterze konsumenta, zgodnie z treścią art. 231 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020r., poz. 1740 ze zm.), jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2019r, poz. 1292 ze zm.).

3. Towar – produkt oferowany w sklepie internetowym www.sklep.seepoint.pl;

4. Termin otrzymania przesyłki – czas realizacji zamówienia, w zależności od tego czy produkt pochodzi z bazy sklepu, czy ma być wykonany na indywidualne zamówienie (produkcja) + czas dostawy. W sytuacji dokonywania płatności przelewem, do całkowitego czasu realizacji należy doliczyć również czas realizacji przelewu.

5. Dowód zakupu – faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przesłana Kupującemu wraz z zakupionym towarem, potwierdzająca dokonanie zakupu, która jest podstawą do dokonaniu ewentualnego zwrotu lub reklamacji.

6. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni wolnych, na które przypada święto państwowe, ustanowione dniami wolnymi od pracy na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy i jej późniejszych zmian (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.).

7. Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu, jak również wszystkich pozostałych warunków sprzedaży.

8. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl, obligatoryjnym jest by przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym www.sklep.seepoint.pl, Kupujący zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu. Kupujący potwierdzając, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oświadcza, że nie wnosi co do jego zapisów, jak i zasad sprzedaży żadnych zastrzeżeń.

9. Zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.seepoint.pl są realizowane na terenie Polski. W razie zamówień zagranicznych prosimy o kontakt pod adresem mailowym sklep@seepoint.pl.

§ 2. Warunki realizacji zamówienia

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.seepoint.pl zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienia złożone do godziny 15:40 w danym Dniu Roboczym, przekazywane są do realizacji tego samego dnia, natomiast zamówienia złożone po godzinie 15:40 są przekazywane do realizacji następnego dnia. Jeśli dzień akceptacji zamówienia nie jest Dniem Roboczym wówczas zamówienie jest przekazywane do realizacji w najbliższym Dniu Roboczym.

2. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym www.sklep.seepoint.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wyprodukowane przez firmę Seepoint Sp. z o.o. we współpracy z dostawcami.

3. Ceny podane na stronach internetowych www.sklep.seepoint.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), oraz cenami Netto( nie zawierają podatku VAT). Podawanymi w polskich złotych (PLN). Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia dowód zakupu w postaci faktury VAT.

4. Przy każdym oferowanym towarze podany jest stan magazynowy. Informuje on ile sztuk danego produktu znajduje się aktualnie w magazynie Sprzedającego. W przypadku braku dostępności towaru w magazynie, Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia.

5. Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane towary, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny. Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie przepisów:

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”)

b) ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.r. (t.j. Dz.U. 2019r., poz.1781 ze zm.)

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie prawidłowych danych osobowych i teleadresowych.

7. W wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania niezbędnych dla realizacji zamówienia danych osobowych, Kupujący wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Sprzedającego. Kupujący ma przy tym prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz funkcjonowaniem sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl .

8. Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający generuje wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz niezbędne instrukcje oraz dane Sprzedającego, w szczególności numer rachunku bankowego Sprzedającego, na który należy dokonać zapłaty za zamówiony towar. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.

9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści złożonego zamówienia. Szczególnie w przypadku realizacji zlecenia wg grafiki Kupującego, wielkość pliku nie może być mniejsza niż 120 dpi, w przypadku nie spełnienia tego warunku Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za jakość wydruku. W przypadku stwierdzenia uzasadnionych obaw bądź wątpliwości, co do jego treści oraz gdy nie są przestrzegane postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.

10. Drukarnia Seepoint Sp z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy druku treści zawierających pornografię, propagujących faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, religijnych oraz treści wywołujących niepokoje społeczne.

11. Drukarnia w standardowym procesie zamówienia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach. Taka usługa dostępna jest na wyraźne życzenie Klienta za dodatkową opłatą. Wszystkie dokonywane korekty przez drukarnię są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji przez serwis Drukarni.

12. Pliki które klient dostarcza do druku, muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami wyznaczonymi prze Drukarnię na stronie https://www.sklep.seepoint.pl/pliki-pomoc.

13. Drukarnia nie odpowiada za formę, treść oraz jakość produktu, jeżeli w przesłanych plikach przez klienta, wystąpiły błędy lub plik nie jest zgodny z wymaganiami ustalonymi przez Drukarnię. Drukarnia nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za merytoryczne treści materiałów przesłanych przez Klienta do druku.

*Zamawiając produkty"TWÓJ WZÓR" kupujący oświadcza:

Niniejszym oświadczam, iż przysługują mi autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci zdjęć, wzorów graficznych i graficzno-słownych, które zamówiłam w sklepie internetowym sklep.seepoint.pl

Oświadczam, iż zdjęcia, wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przeze mnie w sklepie seepoint stanowią przejaw mojej własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Oświadczam, iż zdjęcia, wzory graficzne i graficzno-słowne zamawiane przeze mnie w sklepie sklep.seepoint.pl nie naruszają praw osób trzecich.

Poprzez zamówienie produktu z WŁASNYM WZOREM zdjęcie/grafikę które przesyłam do stworzenia wybranego produktu w sklepie udzielam SEEPOINT Spółka z o. o. z siedzibą w Goleniowe przy ul.I Brygady Legionów, 72-100 Goleniów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266387, niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów,zdjęć, zamieszczonych na zamawianych przeze mnie produktach oznaczonych TWÓJ WZÓR w sklepie internetowym sklep.seepoint.pl

Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem sklepu sklep.seepoint.pl odnoszącymi się do praw autorskich przesyłanych przeze mnie wzorów.

Produkty z własnym wzorem nie podlegają zwrotom - taka informacja zamieszczona jest również na stronie przy kazdym produkcie TWÓJ WZÓR.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie prezentowanej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl oraz ich wycofywania z bieżącej oferty w każdej chwili.

§ 3. Warunki dostawy zamówionego towaru

1. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich w terminach przez nie określonych, dostępnych na stronach internetowych firm, o których mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu. Seepoint Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłowym wywiązaniem się przez w/w firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.

2. Koszt dostarczenia towaru obciąża co do zasady Kupującego. Koszt dostarczenia towaru w przypadku wysyłki listowej do wagi 200 gram i rozmiaru 20x30 cm, obciąża Sprzedającego.

3. W przypadku dostarczenia przesyłki niekompletnej lub uszkodzonej podczas transportu, Kupujący zobowiązany jest spisać w obecności kuriera protokół szkody, który powinien zawierać datę i godzinę dostawy oraz opis braków bądź uszkodzeń. Tak sporządzony i podpisany przez Kupującego oraz kuriera protokół należy przesłać na adres Sprzedającego. Brak protokołu uniemożliwia wymianę towaru na nowy bądź otrzymanie brakujących jego elementów. Ewentualne późniejsze stwierdzenie braków bądź uszkodzeń przez Kupującego, nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.

4. Sprzedający nie odpowiada za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

§ 4. Formy i Terminy płatności

Sklep internetowy www.sklep.seepoint.pl akceptuje następujące formy płatności:

1. Płatność za pobraniem – Kupujący płaci za zamówiony towar w chwili jego dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Tylko przy zamówieniu grafiki ze sklepu.

2. Poprzez przelew – Kupujący dokonuje płatności przelewem – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności i zaksięgowaniu płatności na koncie Seepoint Sp. z o.o. Wszystkie produkty realizowane z grafiką nadesłaną (w sklepie tzw. „TWÓJ WZÓR”) przez klienta realizowane są po dokonaniu przelewu.

3. Płatność przy odbiorze możliwa tylko wobec pracowników firmy

4. Kupujący w wyniku złożonego i zrealizowanego zamówienia jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego całości kwoty wynikającej z ilości oraz rodzaju zamówionego towaru.

5. Termin dostawy Produktu do Klienta - wynosi od 3-7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.

§ 5. Warunki gwarancji

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego należy odesłać na adres Sprzedającego wskazany na wstępie do niniejszego Regulaminu, na koszt Sprzedającego, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym.

2. Określając sposób rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę.

3. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Kupującego określonych w treści reklamacji, w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień wysłania pisemnej reklamacji, w formie emaila lub na piśmie. Reklamacja musi zawierać: datę zakupu, wartość zakupu, dane Kupującego, przyczynę reklamacji, propozycję Klienta.

4. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru i oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w sposób najtańszy spośród zawartych w ofercie sprzedawcy.Co ważne, kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania. Jeżeli kupujący zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując, sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami.

5. Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za merytoryczne treści materiałów przesłanych przez Klienta do druku.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sklep.seepoint.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl w każdym czasie.

3. Zespół sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność kupującego, o czym Sprzedający pisemnie poinformuje Kupującego.

5. Kupujący dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do bazy adresów Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz sklep internetowy www.sklep.seepoint.pl, danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.r. (t.j. Dz.U. 2019r., poz.1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”)

6. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.sklep.seepoint.pl złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

9. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Seepoint Sp. z o.o.

Twoja sugestia

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
EN Ostrzeżenie
EN Sesja wygasła z powodu bezczynności
Logowanie
Utracone hasło
Rejestracja

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych - kuponów rabatowych i informacji o promocjach od Seepoint Sp. z o.o. 72-100 Goleniów ul. I Brygady Legionów 15 na podany adres e-mail w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne przez od Seepoint Sp. z o.o. 72-100 Goleniów ul. I Brygady Legionów 15.

Ładowanie...
Konto nieaktywne
Rejestracja przebiegła pomyślnie
Powiadomienia
brak powiadomień
Szukaj produktu
Podaj ilość
Ładowanie...