Moje konto    
Regulamin


Sklep internetowy, działający pod adresem www.sklep.seepoint.pl, prowadzony jest przez Seepoint Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, adres: ul.I Brygady Leginów 15, 72-100 Goleniów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , pod numerem KRS 0000266387, z kapitałem w wysokości: 450 000PLN, NIP PL 852 249 23 25, REGON 320258475.
§ 1.
Postanowienia ogólne
1.    Pojęcia używane w regulaminie:
1.  Sprzedający – Seepoint Sp. z o. o., prowadzący sprzedaż towarów oferowanych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.sklep.seepoint.pl;
2.   Kupujący – podmiot dokonujący zakupu towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl Kupującym może być przy tym zarówno pełnoletnia osoba fizyczna, występująca w charakterze konsumenta, zgodnie z treścią art. 231 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.), jak również przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2007.155.1095 z późn. zm.) oraz przy poszanowaniu treści art. 431 kodeksu cywilnego.
3.   Towar – produkt oferowany w sklepie internetowym www.sklep.seepoint.pl;
4.   Termin otrzymania przesyłki – czas realizacji zamówienia, w zależności od tego czy produkt pochodzi z bazy sklepu, czy ma być wykonany na indywidualne zamówienie (produkcja) + czas dostawy. W sytuacji dokonywania płatności przelewem, do całkowitego czasu realizacji należy doliczyć również czas realizacji przelewu.
5.   Dowód zakupu – faktura VAT wystawiona przez Sprzedającego i przesłana Kupującemu wraz z zakupionym towarem, potwierdzająca dokonanie zakupu, która jest podstawą do dokonaniu ewentualnego zwrotu lub reklamacji.
2.   Warunkiem zamówienia towaru i przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu, jak również wszystkich pozostałych warunków sprzedaży.
3.   Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl, obligatoryjnym jest by przed dokonaniem zamówienia lub zakupu produktów oferowanych w sklepie internetowym www.sklep.seepoint.pl, Kupujący zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu. Kupujący potwierdzając, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oświadcza, że nie wnosi co do jego zapisów, jak i zasad sprzedaży żadnych zastrzeżeń.
4.   Zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.seepoint.pl są realizowane na terenie Polski. W razie zamówień zagranicznych prosimy o kontakt pod adresem mailowym sklep@seepoint.pl.
§ 2.
Warunki realizacji zamówienia
1.   Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.sklep.seepoint.pl
2.   Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego w sklepie internetowym www.sklep.seepoint.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały wyprodukowane przez firmę Seepoint Sp. z o.o. we współpracy z dostawcami.
3.   Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.seepoint.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podawanymi w polskich złotych (PLN). Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia dowód zakupu w postaci faktury VAT.
4.   Przy każdym oferowanym towarze podany jest stan magazynowy. Informuje on ile sztuk danego produktu znajduje się aktualnie w magazynie Sprzedającego. W przypadku braku dostępności towaru w magazynie, Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia.
5.   Kupujący dokonuje zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl zaznaczając i dodając do Koszyka wybrane towary, a następnie wypełniając formularz rejestracyjny. Dane osobowe wskazane w formularzu są wykorzystywane przez Sprzedającego wyłącznie dla celów związanych z realizacją złożonego przez Kupującego zamówienia i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).
6.   Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie prawidłowych danych osobowych i teleadresowych.
7.   W wyniku wypełnienia formularza rejestracyjnego i podania niezbędnych dla realizacji zamówienia danych osobowych, Kupujący wyraża zgodę na ich umieszczenie w bazie danych Sprzedającego. Kupujący ma przy tym prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz funkcjonowaniem sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl .
8.   Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sprzedający generuje wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz niezbędne instrukcje oraz dane Sprzedającego, w szczególności numer rachunku bankowego Sprzedającego, na który należy dokonać zapłaty za zamówiony towar. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego bądź niedokonanie zapłaty na wskazany numer rachunku bankowego Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, skutkować będzie anulowaniem złożonego zamówienia.
9.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści złożonego zamówienia. Szczególnie w przypadku realizacji zlecenia wg grafiki Kupującego, wielkość pliku nie może być mniejsza niż 120 dpi, w przypadku nie spełnienia tego warunku Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za jakość wydruku. W przypadku stwierdzenia uzasadnionych obaw bądź wątpliwości, co do jego treści oraz gdy nie są przestrzegane postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedający ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia.
*Zamawiając produkty"TWÓJ WZÓR" kupujący oświadcza:
Niniejszym oświadczam, iż przysługują mi autorskie prawa majątkowe do utworów w postaci zdjęć, wzorów graficznych i graficzno-słownych, które zamówiłam w sklepie internetowym sklep.seepoint.pl
Oświadczam, iż zdjęcia, wzory graficzne i graficzno-słowne umieszczane przeze mnie w sklepie seepoint stanowią przejaw mojej własnej działalności twórczej i stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Oświadczam, iż zdjęcia, wzory graficzne i graficzno-słowne zamawiane przeze mnie w sklepie sklep.seepoint.pl nie naruszają praw osób trzecich.
Poprzez zamówienie produktu z WŁASNYM WZOREM zdjęcie/grafikę które przesyłam do stworzenia wybranego produktu w sklepie udzielamSEEPOINT Spółka z o. o. z siedzibą w Goleniowe przy ul.I Brygady Legionów, 72-100 Goleniów, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000266387, niewyłącznego, nieograniczonego terytorialnie prawa do korzystania z graficznych i słowno-graficznych utworów,zdjęć, zamieszczonych na zamawianych przeze mnie produktach oznaczonych TWÓJ WZÓR  w sklepie internetowym sklep.seepoint.pl
Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem sklepu sklep.seepoint.pl odnoszącymi się do praw autorskich przesyłanych przeze mnie wzorów.
Produkty z własnym wzorem nie podlegają zwrotom - taka informacja zamieszczona jest również na stronie przy kazdym produkcie TWÓJ WZÓR.
10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie prezentowanej za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl oraz ich wycofywania z bieżącej oferty w każdej chwili.
§ 3.
Warunki dostawy zamówionego towaru
1.   Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich w terminach przez nie określonych, dostępnych na stronach internetowych firm, o których mowa w § 3 pkt 1 Regulaminu. Seepoint Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nieprawidłowym wywiązaniem się przez w/w firmy kurierskie z umów obsługi przewozowej.
2.  Koszt dostarczenia towaru obciąża co do zasady Kupującego. Koszt dostarczenia towaru w przypadku wysyłki listowej do wagi 200 gram i rozmiaru 20x30 cm, obciąża Sprzedającego.
3.   W przypadku dostarczenia przesyłki niekompletnej lub uszkodzonej podczas transportu, Kupujący zobowiązany jest spisać w obecności kuriera protokół szkody, który powinien zawierać datę i godzinę dostawy oraz opis braków bądź uszkodzeń. Tak sporządzony i podpisany przez Kupującego oraz kuriera protokół należy przesłać na adres Sprzedającego. Brak protokołu uniemożliwia wymianę towaru na nowy bądź otrzymanie brakujących jego elementów. Ewentualne późniejsze stwierdzenie braków bądź uszkodzeń przez Kupującego, nie będzie stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego.
4.   Sprzedający nie odpowiada za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.
§ 4.
Formy płatności
1. Sklep internetowy www.sklep.seepoint.pl akceptuje następujące formy płatności:
1.  płatność za pobraniem – Kupujący płaci za zamówiony towar w chwili jego dostarczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej. Tylko przy zamówieniu grafiki ze sklepu.
2.   poprzez przelew – Kupujący dokonuje płatności przelewem – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu dokonania płatności i zaksięgowaniu płatności na koncie Seepoint Sp. z o.o. Wszystkie produkty realizowane z grafiką nadesłaną (w sklepie tzw. „TWÓJ WZÓR”) przez klienta realizowane są po dokonaniu przelewu.
3. płatność przy odbiorze możliwa tylko wobec pracowników firmy
2.Kupujący w wyniku złożonego i zrealizowanego zamówienia jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedającego całości kwoty wynikającej z ilości oraz rodzaju zamówionego towaru.
§ 5.
Warunki gwarancji
1.  W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego należy odesłać na adres Sprzedającego wskazany na wstępie do niniejszego Regulaminu, na koszt Sprzedającego, po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym.
2.    Określając sposób rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę.
3.   Sprzedający ustosunkuje się do żądań Kupującego określonych w treści reklamacji, w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia niezgodności towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień wysłania pisemnej reklamacji, w formie emaila lub na piśmie. Reklamacja musi zawierać: datę zakupu, wartość zakupu, dane Kupującego, przyczynę reklamacji, propozycję Klienta.
4.   Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru i oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w sposób najtańszy spośród zawartych w ofercie sprzedawcy.Co ważne, kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania. Jeżeli kupujący zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując, sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami.   
 
§ 6.
Postanowienia końcowe
1.Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sklep.seepoint.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Kupującego.
2.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści Regulaminu sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl  w każdym czasie.
3.   Zespół sklepu internetowego www.sklep.seepoint.pl  dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
4.   Sprzedającyzastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodność i rzetelność kupującego, o czym Sprzedający pisemnie poinformuje Kupującego.
5.   Kupujący dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu
e - mail dobazy adresów Sprzedającego oraz na przetwarzanie przez Sprzedającego oraz sklep internetowy www.sklep.seepoint.pl, danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 t.j.).
6.   Regulamin określa zasady zakupów w sklepie www.sklep.seepoint.pl złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie.
7.   Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania działalności sklepu internetowego i dystrybucji jego produktów z powodu prac administracyjno-konserwacyjnych lub z innych uzasadnionych powodów.
8.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.
9.   Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest Sąd właściwy dla siedziby Seepoint Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna RODO

 

  1. SEEPOINT Sp. z o.o. oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących kontrahenta oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszej/ego Porozumienia/ Umowy/Zamówienia itp.

  2. Dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez SEEPOINT Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej/ego Porozumienia/Umowy/Zamówienia w kategorii dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.

  3. Dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej/ego Porozumienia/Umowy/ Zamówienia itp.

  4. Dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO osób, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

  5. Dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO osób, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym niniejsza/e Umowa/Porozumienie/Zamówienie itp. została/o wykonana/ne, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.

  6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do dnia 24 maja 2018 r. Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  8. Podanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO osób, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej/go Umowy/Porozumienia/Zamówienia, odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy/Porozumienia/Zamówienia. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru SEEPOINT Sp. z o.o.) rozwiązaniem niniejszej/go Umowy/Porozumienia/Zamówienia itp. z winy kontrahenta. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem kontrahenta niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce.

  9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, SEEEPOINT Sp. z o.o. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

  10. Kontrahent zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne nie podpisujące niniejszej Umowy/Porozumienia/Zamówienia itp., o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu/artykułu/postanowienia itp.  

 
 
 


Powrót
Koszyk
... jest pusty
Logowanie
Bestsellery
Biuletyn
Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach w sklepie ? Podaj nam swój e-mail aby otrzymywać sklepowy biuletyn.
E-mail:
Twoje imię: